เว็บไซต์

สารสนเทศที่มีการแข่งขันกันทางธุรกิจ

ในสังคมยุคสารสนเทศที่มีการแข่งขันกันทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็น ความถูกต้องทันสมัยของข้อมูล ความสะดวกรวดเร็วและความยืดหยุ่นในการให้บริการ สิ่งเหล่านี้ทำให้ ธุรกิจ หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม  และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

เข้ามาช่วยในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทำงาน จึงทำให้เกิดบริษัททางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ขึ้นเป็นจำนวนมาก บริษัทเหล่านี้จะทำหน้าที่สร้างและให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งซอฟต์แวร์ก็ถือเป็นผลผลิตหนึ่งของบริษัทที่ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ธุรกิจ หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ลักษณะของซอฟต์แวร์จะมีหลายประเภท แต่ละประเภทจะมีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งเรื่องของ การคิดค่าใช้จ่าย  การนำไปใช้  การปรับปรุงแก้ไข  การเผยแพร่ หรือการพัฒนาต่อยอด โดยจะจำแนกซอฟต์แวร์ออกเป็น 4 ประเภท

 • ซอฟต์แวร์ฟรี (Freeware)  เป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการใช้งาน ทั้งผู้สร้างซอฟต์แวร์ ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ และผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งซอฟต์แวร์ฟรีนี้จะไม่ได้เปิดเผยซอร์สโค้ดใด ๆ และผู้ผลิตสามารถที่จะอนุญาตให้ใช้เฉพาะส่วนตัว หรือไม่ให้ใช้ในทางธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะใช้ในการโปรโมทผลิตภัณฑ์รอบ ๆ ข้าง ตัวอย่างเช่น บริษัทไมโครซอฟต์ที่มี Internet Explorer เป็นซอฟต์แวร์ฟรี เป็นต้น
 • โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ (Open Source Software : OSS)  เป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการใช้งาน ทั้งผู้สร้าง ผู้ใช้ และผู้ให้บริการ ซอฟต์แวร์มีการเปิดเผยรหัสต้นฉบับ (Source Code) อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ต่อได้อย่างเสรี และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ ตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเช่น Linux ซอฟต์แวร์ระบบจัดการเนื้อหา เช่น Postnuke, Mambo และ Drupal เป็นต้น ซอฟต์แวร์ระบบจัดการเรียนการสอน เช่น Moodle, Atutor และ Clarolin เป็นต้น
 • โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์  โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ทำให้เกิดการร่วมมือกันอย่างไร้พรมแดนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงเกิดข้อสัญญา (General Public License/:/GPL) ในการนำโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์มาใช้ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อประกันเสรีภาพของผู้ใช้ในการเผยแพร่ แก้ไข และทำสำเนาซอฟต์แวร์ ผู้ใช้สามารถที่จะได้มาซึ่งซอร์สโค้ดในกรณีที่ต้องการ ซึ่งสามารถแก้ไขหรือใช้ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์เสรีบางส่วนในการพัฒนาโปรแกรมใหม่ได้ และห้ามมิให้ใครเป็นเจ้าของสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ เพื่อให้ซอฟต์แวร์เป็นสิ่งที่เสรีสำหรับผู้ใช้ทุกคน
 • โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์มักจะถูกคุกคามโดยสิทธิบัตรซอฟต์แวร์อยู่เป็นประจำ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งจะขอสิทธิบัตรเพื่อให้ตนมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว อันจะเป็นผลทำให้ได้โปรแกรมนั้นเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบุคคลหรือองค์กร เพื่อป้องกันปัญหานี้ จึงมีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าสิทธิบัตรใดก็ตามที่อยู่ภายใต้ GPL จะต้องอนุญาตเพื่อให้ทุกคนใช้ได้อย่างเสรีหรือมิฉะนั้นก็จะไม่อนุญาตให้ใช้ได้เลย

เว็บไซต์

การนำโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์มาใช้งาน ต้องเป็นไปตามข้อสัญญาของ (General Public License : GPL) ที่มีเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. เผยแพร่ได้อย่างเสรี  สัญญานั้นจะต้องไม่จำกัดบุคคลใดไม่ให้ขายหรือแจกซอฟต์แวร์ในฐานะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในสื่อในการรวบรวมเผยแพร่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมจากแหล่งต่าง ๆ สัญญานั้นต้องไม่คิดค่าธรรมเนียมหรือค่าอื่นใดในการจัดจำหน่ายดังกล่าว
 2. ซอร์สโค้ด  โปรแกรมนั้นจะต้องประกอบด้วยซอร์สโค้ด และจะต้องอนุญาตให้เผยแพร่โปรแกรมต่อไปในรูปแบบซอร์สโค้ดด้วย นอกเหนือไปจากรูปแบบที่คอมไพล์แล้ว ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ในบางลักษณะไม่ได้เผยแพร่ไปพร้อมกับซอร์สโค้ด จะต้องมีวิถีทางที่เป็นที่รู้จักกันดีที่จะดาวน์โหลดซอร์สโค้ดนั้นได้โดยไม่คิดราคาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซอร์สโค้ดนั้นจะต้องเป็นรูปแบบที่สะดวกที่สุดสำหรับโปรแกรมเมอร์ที่จะดัดแปลงแก้ไขโปรแกรมนั้น
 3. งานดัดแปลง สัญญานั้นจะต้องอนุญาตให้ทำการแก้ไขหรือสร้างสรรค์งานดัดแปลงได้ และจะต้องอนุญาตให้เผยแพร่งานเหล่านั้นด้วยเงื่อนไขเดียวกันกับสัญญาของซอฟต์แวร์ต้นฉบับ
 4. การคงความสมบูรณ์ในซอร์สโค้ดของผู้เขียน  สัญญานั้นจะจำกัดไม่ให้เผยแพร่ซอร์สโค้ดที่ถูกแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อสัญญาอนุญาตให้เผยแพร่ Patch files ไปกับซอร์สโค้ด เพื่อใช้ในการแก้ไขโปรแกรมขณะคอมไพล์ สัญญาจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าอนุญาตให้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ที่คอมไพล์มาจากซอร์สโค้ดที่ถูกแก้ไข สัญญาอาจจะตั้งเงื่อนไขให้งานดัดแปลงต้องใช้ชื่อหรือเลขเวอร์ชั่นที่ต่างออกไปจากซอฟต์แวร์ต้นฉบับ
 5. ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อกีดกันบุคคลหรือกลุ่มใด ๆ  สัญญานั้นจะต้องไม่จงใจแบ่งแยกเพื่อละเว้นการคุ้มครองสิทธิ์ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
 6. ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อกีดกันกิจการในสาขาใด ๆ  สัญญานั้นจะต้องไม่จำกัดผู้ใดไม่ให้ใช้งานโปรแกรมในกิจการหรือกิจกรรมจำเพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น สัญญาต้องไม่ห้ามใช้โปรแกรมในทางธุรกิจหรือในทางการวิจัย
 7. การเผยแพร่ของสัญญา สิทธิ์ที่พ่วงไปกับโปรแกรมจะต้องใช้กับทุกคนที่ได้รับโปรแกรมนั้น โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการดำเนินการสัญญาเพิ่มเติมจากบุคคลใด
 8. สัญญาต้องไม่เจาะจงจำเพาะผลิตภัณฑ์อันใดอันหนึ่ง สิทธิ์ที่พ่วงไปกับโปรแกรมจะต้องไม่ขึ้นอยู่กับการที่โปรแกรมเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ซอฟต์แวร์เป็นผลิตภัณฑ์ใดเป็นพิเศษ ถ้ามีการเลือกเฉพาะโปรแกรมนั้นออกมาและนำไปใช้หรือจำหน่ายจ่ายแจกโดยขาดเงื่อนไขตามสัญญาของโปรแกรมนั้น ทุกคนที่ได้รับโปรแกรมจะต้องได้รับสิทธิ์เดียวกันกับที่ได้มอบมาพร้อมกับการเผยแพร่ซอฟต์แวร์แต่เดิม
 9. สัญญาจะต้องไม่ผูกพันไปถึงซอฟต์แวร์อื่นในสื่อเดียวกัน สัญญานั้นจะต้องไม่ตั้งเงื่อนไขควบคุมซอฟต์แวร์อื่นที่เผยแพร่ไปพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ใช้สัญญานั้น ตัวอย่างเช่น สัญญาจะต้องไม่ยืนกรานที่จะให้โปรแกรมอื่นที่เผยแพร่ไปในสื่อเดียวกันต้องเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเหมือนกัน

ซอฟต์แวร์พาณิชย์ (Proprietary Software)

 • เป็นซอฟต์แวร์ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้งานของหน่วยงานหรือองค์กร ผู้ผลิตจะคิดค่าซอฟต์แวร์และค่าบริการเมื่อเกิดปัญหาหรือมีความต้องการเพิ่มเป็นรายปี ลักษณะซอฟต์แวร์พาณิชย์นี้จะให้เฉพาะไบนารีโค้ดเท่านั้นโดยจะไม่เปิดเผยซอร์สโค้ดใด ๆ ตัวอย่างเช่น Windows, LotusNote, WebCT และ Blackboard เป็นต้น
เสียค่าใช้จ่ายเพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์ ซอฟต์แวร์กึ่งพาณิชย์นี้จะให้เฉพาะไบนารีโค้ดเท่านั้นโดยจะไม่เปิดเผยซอร์สโค้ดใด ๆ ตัวอย่างเช่น Elearning Solution Training

ลินุกซ์ (Linux)

ลินุกซ์ (Linux) เป็นชื่อของระบบปฏิบัติการ (Operating System) ประเภทหนึ่ง ที่พัฒนาขึ้นโดยนายไลนัส ทอร์วัลด์ (Mr.Linus Torvalds) แห่งมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ที่พัฒนาจากระบบปฏิบัติการมินิกซ์ (Minix) เพื่อความเข้าใจในบทเรียน และเพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้น จึงได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ให้ใช้งานได้บนเครื่อง PC โดยใช้ยูนิกซ์เป็นต้นแบบ และให้ชื่อระบบปฏิบัติการนี้ว่า “ลินุกซ์” เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับลินุกซ์มากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลินุกซ์ในหัวข้อ โครงสร้างของระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ข้อดี/ข้อเสียของระบบปฏิบัติการลินุกซ์